Khám phá những bí ẩn của tờ 1 USD. Trong nhiều thập kỷ, người ta đã tranh cãi rất nhiều về ý nghĩa của các biểu tượng trên tờ 1 USD.

Du lịch - khám phá Du lịch

Những người ủng hộ thuyết âm mưu tin rằng những hình ảnh này được lấy từ Hội tam điểm và có liên quan mật thiết đến “những người được khai sáng”.

Trong khi những người khác cho rằng những hình ảnh này chỉ đơn thuần thể hiện “tính chất Mỹ” theo đúng bản chất và đại diện cho sự thành lập của nước Mỹ.

Dưới đây là sự giải thích cụ thể cho từng biểu tượng để thấy mối liên quan của nó tới nước Mỹ và những liên kết bí ẩn tới Hội tam điểm.

1-bi-20an-20to-20dola-zuif-1396885513445.jpg