Khai cuộc trong cờ tướng là phần vô cùng quan trọng tùy theo đối thủ mạnh - yếu chúng ta sẽ áp dụng thế cờ khai cuộc khác nhau. Bài 3 trong chuỗi serry dạy đánh cờ tướng mình sẽ chỉ các bạn áp dụng thế cờ khai cuộc "Hậu thủ Thuận Pháo Phá Pháo Đầu" đây là thế cờ có thể nói là tốt và thâm hiểm.

VIDEO HƯỚNG DẪN: