Có 6 bậc giá cho điện sinh hoạt. Tập đoàn Điện lực VN và các tổng công ty điện lực quy định giá bán lẻ điện cho khách hàng sử dụng điện sinh hoạt gồm sáu bậc theo mức tăng dần.

Du lịch - khám phá Khoa học công nghệ

Cụ thể: giá điện bậc 1 được tính từ 0-50 kWh bằng 92% so với giá bán điện bình quân; bậc 2: từ 51-100 kWh bằng 95%; bậc 3: từ 101-200 kWh bằng 110%; bậc 4: từ 201-300 kWh bằng 138%; bậc 5: từ 301-400 kWh bằng 154%; bậc 6: từ 401 kWh trở lên bằng 159%.

Hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện sinh hoạt. Mức hỗ trợ hằng tháng tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1. Hộ chính sách xã hội, có lượng điện sinh hoạt sử dụng không quá 50 kWh, được hỗ trợ tiền điện tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1.

Tùy theo giờ sử dụng, giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất, kinh doanh được áp dụng theo ba mức, tùy theo giờ sử dụng thấp điểm, bình thường và cao điểm. Đối với điện sản xuất, giá bán bằng 84-150% so với mức bán lẻ điện bình quân. Còn giá bán lẻ điện cho đối tượng kinh doanh, giờ thấp điểm 75%, giờ cao điểm 248% so với giá bán lẻ điện bình quân.

Bé 2 tuổi giải cứu em sinh đôi thần ký