Kính gửi: Các đại học, học viện, trường đại học và trường cao đẳng.

>> Chỉ tiêu tuyển sinh năm đại học cao đẳng 2013

>> Thông tin đăng ký tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2013

Thực hiện quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp năm 2013 theo quy định tại Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011, Thông tư số 20/2012/TT-BGDĐT ngày 12/6/2012 về sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 về Quy định đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đại học, học viện, các trường đại học và trường cao đẳng (sau đây gọi chung là các cơ sở đào tạo), xác định và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 theo các Thông tư nêu trên trong đó lưu ý một số điểm sau đây:

tuyen-sinh-2013.jpg

1. Đối với Phụ lục 1 và 2 kèm theo Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT: Tách riêng chỉ tiêu đào tạo liên thông (chính quy và VLVH) và chỉ tiêu đào tạo văn bằng 2 (chính quy và VLVH); bổ sung thông tin về số lượng học sinh, sinh viên chính quy dự kiến tốt nghiệp năm 2013 theo trình độ và loại hình đào tạo tại bảng 1.1.b (theo mẫu gửi kèm công văn). Đối với thông tin tại các phụ lục, nếu ô nào không có số liệu đề nghị ghi rõ "không có".

2. Các cơ sở đào tạo gửi đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013, bao gồm phụ lục 1 và phụ lục 2 về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/01/2013 theo địa chỉ sau:

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, địa chỉ : số 49 - Đại Cồ Việt, Hà Nội; E-mail: tthung@moet.edu.vn.

Mọi chi tiết xin liên hệ với đồng chí Trần Trọng Hưng, Vụ Kế hoạch –Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điện thoại: 04.38694885 hoặc DĐ: 090.4131179.

Đề nghị các cơ sở đào tạo khẩn trương đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 về Bộ Giáo dục và Đào tạo đúng thời hạn quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ GDĐH;
- Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Bùi Văn Ga