Đại chiến sau tận thế, bộ "Phim hành động" đặc sắc. Nội dung của bộ "phim hành động" này nói về sự suy thoái môi trường, suy đồi đạo đức đã khiến toàn bộ hành tinh bị hủy diệt đồng thời nhiều bộ tộc và sinh vật mới được hình thành, tạo nên một nền văn minh mới ở Tây Vực...

Xem "phim đại chiến sau tận thế" full HD: