Đã có đáp án môn Sinh khối B năm 2013. Sau đây là đề thi và gợi ý đáp án môn Sinh khối B trong đợt tuyển sinh 2013.

>> Đáp án đề thi Đại Học môn Vật Lý khối A, A1 năm 2013

>> Đề thi và đáp án môn Toán khối D năm 2013

>> Đề thi và đáp án môn Toán khối B năm 2013

Đề thi môn Sinh học khối B năm 2013:

de-thi-mon-sinh-khoi-b-2013-1-.jpg

de-thi-mon-sinh-khoi-b-2013-2-.jpg

de-thi-mon-sinh-khoi-b-2013-3-.jpg

de-thi-mon-sinh-khoi-b-2013-4-.jpg

de-thi-mon-sinh-khoi-b-2013-5-.jpg

de-thi-mon-sinh-khoi-b-2013-6-.jpg

de-thi-mon-sinh-khoi-b-2013-7-.jpg

Đáp án môn Sinh khối B năm 2013 các mã đề 638, 958, 196, 371, 749, 527

Câu số Mã Đề
638 958 196 371 749 527
1 D D C D D D
2 B A C C C D
3 B C A A D C
4 D D A D A C
5 D B A B A A
6 D C D D C D
7 A A C C A B
8 A B B B D C
9 C B D D B A
10 B C C D B D
11 A C D B C A
12 B C D A A A
13 B A B B D D
14 C D D C A A
15 D D D D B B
16 C B A C C D
17 C D B D B D
18 C A B D B D
19 C C A B C A
20 C D B A D B
21 A C D C D D
22 A D B C C A
23 D C B C D A
24 D D B B C C
25 B D B A A C
26 A C C C A C
27 D A B D C C
28 B A C B A B
29 C B C D D C
30 D A A C B C
31 C B A A B C
32 C B C B C B
33 A A B B D A
34 D D D A C A
35 B A D A C B
36 A D C B C A
37 B D C A B D
38 C C A A B B
39 D B B C A B
40 C D D C B A
41 A B A C A B
42 D D C A C C
43 B A A A D D
44 B B B B D B
45 B C A A C D
46 A B A C D C
47 D A A B A B
48 C B D D C B
49 D A A D A B
50 B B B C D C
51 D A D A A A
52 C A C A B B
53 B C C A B D
54 A D C B A C
55 A B D D B D
56 B C A B A A
57 A C D C B D
58 A C B D D A
59 A B C D B C
60 C A D D D B

 

Theo tinmoi