Giao thừa

Tại sao lại cung giao thừa ở ngoài trời?

Tại sao lại cung giao thừa ở ngoài trời?

Tue, 05/02/2013 11:32 am

Theo từ điển Hán Việt của Ðào Duy Anh nghĩa là cũ giao lại, mới đón lấy. Chính vì ý nghĩa ấy, nên hàng năm vào lúc giao tiếp giữa hai năm cũ, mới này, có lễ trừ tịch. + Lễ trừ tịch Trừ tịch là giờ...